Informació institucional

S’inclou la informació de caràcter institucional, organitzativa i la relativa als càrrecs electes, classificada en distints apartats i en compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Top