Informació econòmica

S’inclou l’informació sobre l’activitat pública de caràcter econòmic, presupostari i estadístic, classificada en distints apartats i en compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Top