Contractació

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és un servici accessible a través de la sèu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant, creat a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a l’informació de la seua activitat contractual, en compliment de l’establit per la legislació de Contractes del Sector Públic en vigor.

En l’àmbit provincial existix un perfil de contractant per cadascun dels òrgans de contractació de l’entitat: Ple i Presidència, que es troben adherits des de gener de 2014 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, difonent-se exclusivament a través de dita plataforma de caràcter centralisat les convocatòries de licitació i els seus resultats, aixina com tota informació rellevant relativa als contractes, en concret:

Anuncis de licitació, difusió de Plecs administratius i tècnics, composició i acords de la Taula de Contractació (calificació inicial, subsanació, apertura i valoració d’ofertes, propostes d’adjudicació), incidències sobre suspensió i prorrogació de licitacions, anuncis d’adjudicació i formalització, etc.

Cóm accedir als contractes en la plataforma de contractació

Trobarà dos enllaços als òrgans de contractació de la Diputació: el de Presidència i el del Ple. Clicant en cadascun d’ells accedirà a la plataforma de contractació que oferix l’informació de:

Perfil del contractant

Documents: Es publiquen aquells que resulten d’interés o que deuen ser publicats al marge de qualsevol procediment licitatori. En el cas de l’òrgan de contractació “Presidència” trobarà els documents relatius a la Taula de Contractació.

Licitacions: Ens proporciona informació de tots els contractes a través d’un buscador. Els criteris de busca són per número d’expedient, tipo de contracte (suministraments, servicis, etc.), estat (anunci previ, publicat, etc.) i objecte del contracte (text lliure). Una volta localitzat un procediment licitatori clicant sobre ell accedirà al conjunt d’informació que deu ser publicat sobre el mateix (òrgan de contractació, estat de la licitació, objecte del contracte, presupost base de licitació, valor estimat del contracte, tipo de contracte, procediment de contractació, data límit de presentació, resultat, adjudicatari, número de licitadors presentats, import d’adjudicació, entre altres) aixina com enllaços a la licitació o descarregar els documents publicats en diversos formats.

Contractes Menors

El llistat inclou els contractes menors tal i com els definix l’artícul 138 del Real decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’informació ha segut obtinguda de les operacions gravades en el sistema contable pels distints Centres Gestors d’esta Diputació Provincial.

Relació de contractes menors

Contractes Menors 2016

Contractes Menors 2017

Contractes Menors 2018

Contractes Menors 2019

Contractes Menors 2020

Estadístiques Contractes

Estadístiques Contractes 2016

Estadístiques Contractes 2017

Estadístiques Contractes 2018

Top