Sol·licitud d’informació

La Llei de Transparència estableix, en l’article 17, el procediment que cal seguir per a sol•licitar informació. La pàgina web de l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, Fundació Comunitat Valenciana disposa d’una adreça electrònica de contacte, que només té validesa a efectes informatius. Per a presentar qualsevol sol•licitud el ciutadà ha de presentar-la en les oficines de l’Agència.

Article 17. Sol•licitud d’accés a la informació.
1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’inicia amb la presentació de la corresponent sol•licitud, que s’ha de dirigir al titular de l’òrgan administratiu o entitat que posseïsca la informació. Quan es tracte d’informació en possessió de persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o exercisquen potestats administratives, la sol•licitud es dirigirà a l’Administració, organisme o entitat, de les previstes en l’article 2.1, a les quals es troben vinculades.

2. La sol•licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de:
a) La identitat del sol•licitant.
b) La informació que se sol•licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
d) Si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol•licitada.

3. El sol•licitant no està obligat a motivar la sol•licitud d’accés a la informació.
No obstant això, pot exposar els motius pels quals sol•licita la informació, els quals podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució. A pesar d’això, l’absència de motivació no serà per si sola causa de rebuig de la sol•licitud.

4. Els sol•licitants d’informació es poden dirigir a les administracions públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat en el territori on radique l’administració en qüestió.

Top