Sol·licitud d’informació

Estás en: Inicio » Legislació de Transparència » Sol·licitud d’informació

La Llei de Transparència estableix a l’article 17 el procediment per sol·licitar informació. Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, Fundació Comunitat Valenciana compta a la pàgina web amb un correu de contacte, que merament té validesa a efectes informatius. Per presentar qualsevol sol·licitud, el ciutadà l’ha de presentar a les oficines de l’empresa.

Article 17. Sol·licitud daccés a la informació.
1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’iniciarà amb la presentació de la sol·licitud corresponent, que s’haurà d’adreçar al titular de l’òrgan administratiu o entitat que tingui la informació. Quan es tracti d’informació a possessió de persones físiques o jurídiques que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives, la sol·licitud s’adreçarà a l’Administració, organisme o entitat de les previstes a l’article 2.1 a què es trobin vinculades.

2. La sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que se sol·licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
d) Si escau, la modalitat que es prefereixi per accedir a la informació sol·licitada.

3. El sol·licitant no està obligat a motivar la sol·licitud d’accés a la informació.
Tot i això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no serà per si mateixa causa de rebuig de la sol·licitud.

4. Els sol·licitants d’informació es poden dirigir a les administracions públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat al territori on radiqui l’Administració en qüestió.

Skip to content