Període Mitjà de Pagament a Proveïdors

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, si l’Administració paga abans de que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.

Periodo Medio de Pago a Proveedores

Top