Contractació

Estás en: Inicio » Informació econòmica » Contractació

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és un servei accessible a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant, creat per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de la seva activitat contractual, en compliment del que estableix la legislació de contractes del Sector Públic en vigor.

A l’àmbit provincial hi ha un perfil de contractant per cadascun dels òrgans de contractació de l’entitat: Ple i Presidència, que es troben adherits des de gener de 2014 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, difonent-se exclusivament a través d’aquesta plataforma de caràcter centralitzat les convocatòries de licitacions i els seus resultats, així com tota informació rellevant relativa als contractes, en concret:

Anuncis de licitació, difusió de Plecs administratius i tècnics, composició i acords de la Mesa de Contractació (qualificació inicial, esmena, obertura i valoració d’ofertes, propostes d’adjudicació), incidències sobre suspensió i ajornament de licitacions, anuncis d’adjudicació i formalització, etc.

Com accedir als contractes a la plataforma de contractació

Trobareu dos enllaços als òrgans de contractació de la Diputació: el de Presidència i el del Ple. Clicant a cadascun d’ells accedirà a la plataforma de contractació que ofereix la informació de:

Perfil del contractant

Documents: Es publiquen aquells que resulten dinterès o que han de ser publicats al marge de qualsevol procediment licitatori. En el cas de l’òrgan de contractació “Presidència” trobareu els documents relatius a la Mesa de Contractació.

Licitacions:Ens proporciona informació de tots els contractes mitjançant un cercador. Els criteris de cerca són per número d’expedient, tipus de contracte (subministraments, serveis, etc.), estat (anunci previ, publicat, etc.) i objecte del contracte (text lliure). Un cop localitzat un procediment licitatori clicant sobre ell accedirà al conjunt d’informació que ha de ser publicat sobre aquest (òrgan de contractació, estat de la licitació, objecte del contracte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, tipus de contracte, procediment de contractació, data límit de presentació, resultat, adjudicatari, nombre de licitadors presentats, import d’adjudicació, entre d’altres) així com enllaços a la licitació o descarregar-se els documents publicats en diversos formats.

Contractes Menors

El llistat inclou els contractes menors tal com els defineix l’article 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La informació ha estat obtinguda de les operacions gravades al sistema comptable pels diferents centres gestors d’aquesta Diputació Provincial.
Relació de contractes menors.

Estadístiques Contractes

Skip to content