Informació Pressupostària

Estás en: Inicio » Informació econòmica

Inventari de béns i drets 2022 Inventari de béns i drets 2014

El període mitjà de pagament definit al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o les … Llegiu més

No existeixen actualment

Perfil del Contractant El perfil de contractant és un servei accessible a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant, creat per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de la seva activitat contractual, en compliment del que estableix la legislació de contractes del Sector Públic en vigor. A l’àmbit provincial … Llegiu més

S’inclou la informació sobre l’activitat pública de caràcter econòmic, presupost i estadístic, classificada en diferents apartats i en compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Skip to content